cepor-logofpn-logo
o-nama

Zelena Misao

Download: Zelena Misao, Poziv za radove, Uputstvo za autore

Naučni časopis Zelena Misao obuhvata teme iz domena nauka kao sto su socijalna ekologija, politička ekologija, sociologija, ekonomija životne sredine i prirodnih resursa. Časopis se bavi proučavanjem savremenih ekoloških problema, ekoloških teorija, "zelene" političke, socijalne i ekonomske misli, ekološke kulture i ekološkog obrazovanja. Posebno usmerenje časopisa je na proučavanju teorijske misli o ekološkoj politici i njenom ostvarivanju u praksi, kako u Srbiji tako i ostalih nacionalnih ekoloških politika, i posebno medjunarodne ekološke politike.

Izdavači časopisa Zelena misao su Centar za ekološku politiku i održivi razvoj (CEPOR) Fakulteta političkih nauka i Fakultet političkih nauka univerziteta u Beogradu.

Naučni časopis Zelena misao ima sledeće rubrike:

  • Studije (duži originalni naučni radovi u kojima se iznose prethodno neobjavljeni rezultati sopstvenih istraživanja naučnom metodom)
  • Članci (originalni naučni radovi manjeg obima, rasprave na određenu naučnu temu, polemike, kao i prilozi korisni za unapređivanje profesionalne prakse)
  • Prikazi (naučne kritike i prikazi knjiga)
  • Hronike (tekstovi i informacije o domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, seminarima, promocijama i drugim društvenim i političkim događajima vezanim za ekologiju i probleme zaštite životne sredine)
  • Najave ( osnovne informacije o pokrenutim naučno-istraživačkim projektima, domaćim i međunarodnim skupovima i tematskim brojevima časopisa)

bookNaučni časopis Zelena Misao može imati, pored navedenih, i druge rubrike koje se uklapaju u osnovnu koncepciju časopisa, o kojima odlučuje redakcija.

Jezik rada-objavljivanja u naučnom časopisu je srpski jezik. Pored srpskog jezika radovi mogu biti objavljivani i na drugim jezicima koji su prihvatljivi u međunarodnoj naučnoj komunikaciji (engleski, ruski, hrvatski, slovenački, francuski, nemački, španski i dr.).

Naučni časopis Zelena Misao izlazi dva puta godišnje (polugodišnje), u papirnoj formi, odnosno štampanom obliku, kao redovna sveska. Redovne sveske mogu biti i tematskog karaktera.

Naučni časopis Zelena misao može izlaziti i kao vanredni, dopunski i specijalni broj, koji se ne smatraju sastavnim delom volumena časopisa.

Časopis Zelena misao izlazi i u elektronskoj formi i dostupan je na elektronskoj adresi Centra za ekološku politiku i održivi razvoj (CEPOR).

Urednik

Prof. dr Darko Nadić, Fakultet političkih nauka, Beograd

Redakcija

Darko Nadić, Fakultet političkih nauka, Beograd
Vukašin Pavlović, Fakultet političkih nauka, Beograd
Mina Petrović, Filozofski fakultet, Beograd
Dejan Milenković, Fakultet političkih nauka, Beograd
Vesna Miltojević, Fakultet zaštite na radu, Niš
Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Ivica Radović, Fakultet bezbednosti, Beograd
Želimir Kešetović, Fakultet bezbednosti, Beograd
Vera Arežina, Fakultet političkih nauka, Beograd
Milena Gligorijević, Fakultet političkih nauka, Beograd
Dragan Živojinović, Fakultet političkih nauka, Beograd
Dragana Repak, istraživač saradnik, CEPOR, Beograd
Stefan Šipka, istraživač saradnik, CEPOR, Beograd

Medjunarodni izdavački Savet/International Editors Board

Andrew Dobson, Keele University, Keele, Staffordshire, UK
Irina Alexandrovna Sosunova, International Independent University of Environmental and Political Sceinces, Moscow, Russia
Sherilyn MacGregor, Keele University, Keele, Staffordshire, UK
Drago Kos, Fakultet za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
Zdravko Petak, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Hrvatska
Šime Pilić, Filozofski fakultet, Split, Hrvatska
Marko Babić, Instytut Europeistyki, Universztet Warszawski, Warszawa, Poljska
Richard Kahn, Antioch University, Los Angeles, California, USA
Eric Martin, Bucknell University, Lewisburg, Pennsylvania, USA
Camelia Voinea, Faculty of Political Sciences, Bucharest, Romania
Laia Serra Sellares, Thigis Serveis Ambientals, S.L., Barcelona, Spain
Florent Parmentier, Sciences Po, Paris, France
Sreten Vujović, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
Danilo Ž. Marković, profesor univerziteta u penziji, Beograd, Srbija
Vukašin Pavlović, profesor univerziteta u penziji, Beograd, Srbija